Gdzie kupić fundusze?

Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości

Poziom ryzyka:
Polityka inwestycyjna

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu.Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Do 100 % aktywów subfunduszu może być zainwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Ekspozycja wynikająca z umów na kontrakty terminowe może wynosić od 0% do 100% aktywów subfunduszu. .

 

 

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Zarządzający aktywami

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546.

.

Stopa zwrotu | 19.02.2019

Poniższe kalkulacje zostały przygotowane w oparciu o fakt, że pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 09.07.2014 r.

 • 1 Dzień 0,06%
 • 1 Miesiąc

  1,77%
 • 1 Kwartał

  -0,17%
 • 1 Pół roku

  -7,33%
 • 1 Rok

  -15,08%
 • 2 lata -13,00%
 • Obecny rok 3,17%
 • 2017

  -17,01%
 • 2016

  3,13%
 • Od początku -7,03%
 •  
 •  
Horyzont inwestycyjny

Minimum 4 lata.

Informacje o opłatach

Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa pomniejszonej o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za odkupywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
 • Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
 • Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 3,00%
 • Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 2,00%
 • Opłata stała za zarządzanie funduszem 2,50%
 • Opłata zmienna za zarządzanie funduszem 20% ponad WIBOR 12M +3%
Pliki do pobrania / dokumenty

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Riviera TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Riviera TFI lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad Riviera TFI oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 588749, NIP 701-052-33-58, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.