Gdzie kupić fundusze?

Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych

Poziom ryzyka:
Polityka inwestycyjna

Łączny udział instrumentów płynnych (skarbowych, nieskarbowych oraz depozytów) może wynieść od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Nie więcej niż 5 % aktywów netto mogą stanowić obligacje nie skarbowe jednego emitenta spełniające kryteria płynnych obligacji nieskarbowych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których wartość może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Zarządzający aktywami

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546.

.

Stopa zwrotu | 19.02.2019

Poniższe kalkulacje zostały przygotowane w oparciu o fakt, że pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 09.07.2014 r.

 • 1 Dzień -0,11%
 • 1 Miesiąc

  -0,18%
 • 1 Kwartał

  -0,21%
 • 1 Pół roku

  -0,84%
 • 1 Rok

  -0,52%
 • 2 lata 3,29%
 • Obecny rok -0,20%
 • 2017

  -0,30%
 • 2016

  4,51%
 • Od początku 11,49%
 •  
 •  
Horyzont inwestycyjny

Minimum 1 rok.

Informacje o opłatach

Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa pomniejszonej o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za odkupywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
 • Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
 • Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 2,50%
 • Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 1,00%
 • Opłata stała za zarządzanie funduszem 1,50%
 • Opłata zmienna za zarządzanie funduszem 20% ponad WIBOR 12M+2%

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Riviera TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Riviera TFI lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad Riviera TFI oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 588749, NIP 701-052-33-58, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.