Gdzie kupić fundusze?

Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania

Poziom ryzyka:
Polityka inwestycyjna

Subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów Subfunduszu tak w instrumenty dłużne (do 50% aktywów) jak i w instrumenty udziałowe (od 0% do 100% aktywów). Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu oraz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu (maksymalna ekspozycja wynikająca z umów mających za przedmiot kontrakty terminowe, zawartych przez Fundusz w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu).

Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Zarządzający aktywami

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546.

.

Stopa zwrotu | 19.02.2019

Poniższe kalkulacje zostały przygotowane w oparciu o fakt, że pierwsza wycena Funduszu miała miejsce w dniu 09.07.2014 r.

 

 • 1 Dzień -0,75%
 • 1 Miesiąc

  -3,85%
 • 1 Kwartał

  -8,70%
 • 1 Pół roku

  -28,22%
 • 1 Rok

  -37,55%
 • 2 lata -39,25%
 • Obecny rok -1,40%
 • 2017

  -36,81%
 • 2016

  -0,50%
 • Od początku -26,06%
 •  
 •  
Horyzont inwestycyjny

Minimum 4 lata.

Informacje o opłatach

Cena zbycia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa powiększoną o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

Cena odkupienia jest równa Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa pomniejszonej o mającą zastosowanie stawkę opłaty manipulacyjnej za odkupywanie jednostki uczestnictwa danej kategorii.

 

 • Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
 • Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
 • Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna 4,00%
 • Maksymalna pobierana opłata manipulacyjna 3,00%
 • Opłata stała za zarządzanie funduszem 3,00%
 • Opłata zmienna za zarządzanie funduszem 20% ponad WIBOR 12M +5%

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Riviera TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Riviera TFI lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad Riviera TFI oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 588749, NIP 701-052-33-58, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.