Gdzie kupić fundusze?

FWR Selektywny FIZ

O funduszu

 

 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Riviera TFI i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Riviera TFI lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.

Organem sprawującym nadzór nad Riviera TFI oraz Funduszem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 588749, NIP 701-052-33-58, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000,00 zł.